Онлайн учене при учениците със слухови нарушения (2020 – 2021)

project bg


ОНЛАЙН УЧЕНЕ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ СЪС СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ: Оценка на езиковата компетентност и стратегии за преодоляване на комуникативните затруднения

През декември 2020 година стартирахме проекта „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“, който е финансиран от Фондация „Америка за България“. Проектът ще се изпълнява в рамките на 12 месеца и има за цел да осигури индивидуален подход за адресиране на нуждите на учениците със слухови нарушения с оглед на онлайн ученето чрез разработване на:

 • система за оценка на езиковата компетентност, която е пряко свързана с ключовите езикови компетентности в програмата за обучение по български език, но насочена към глухите ученици. Оценката е комплексна и включва езиковата компетентност, необходима за успешно усвояване на съдържанието по различните учебни предмети;
 • модел за адаптиране на текстови и видео материали в унисон със съвременните тенденции за използване на мултимодален подход в обучението, особено в дигитална среда, който ще залегне в основните стратегии за онлайн учене с цел преодоляване на комуникативните дефицити;
 • стратегии и материали за онлайн учене за по-добра успеваемост: езикови ресурси в подкрепа на онлайн преподаване и учене и за самостоятелно учене – методически речник и приложен речник за подпомагане на езиковото обучение; видеоматериали, съчетаващи текстови и визуални форми на преподаване в зависимост от равнището на езиковата компетентност и целта на обучението; интерактивни материали – упражнения за придобиване на нови знания и затвърждаване на знанията, съчетаващи видео, мултимедийни и интерактивни компоненти.

Проектът е финансиран от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.

Лого на Фондация „Америка за България“

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. От Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

Подкрепата за Институт „Науки за глухите хора“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Институт „Науки за глухите хора“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Проектът се изпълнява от Институт „Науки за глухите хора“ в партньорство с:

Лого на Яника Лого на Академия „Анди и Ая“ Лого на Ардус Лого на Академия за деца СУ

Основни методически задачи:

 • Обзорен доклад на добрите практики в онлайн обучението и ученето на деца и ученици със слухови нарушения и описание на трудностите в процеса с описание на ефективните методи и стратегии в България и чужбина (държави от ЕС, Великобритания, САЩ и др.)
 • Методика за оценка на езикови умения на български език – методология и инструменти за оценка на равнището на езикова компетентност на български език.
 • Методика за оценка на езикови умения на жестов език – методология и инструменти за оценка на равнището на езикова компетентност на жестов език.
 • Методика за комплексна оценка на общата езиковата компетентност – езиков профил на ученика от гледна точка на двата езика, които ползва в общуването с оглед на изграждането на успешна стратегия за учене.
 • Набор от стратегии за онлайн учене и за разработване и/или адаптиране на материали за онлайн учене за развиване на езиковата компетентност – стратегии за онлайн учене с оценка на приложимостта им при дистанционно учене, принципи за разработване на материалите, методи за приложение на различни материали според езиковата компетентност.

Основни приложни задачи:

 • Набор от онлайн езикови ресурси: методически – оценка на езикови компоненти за целите на обучението за различни възрасти и приложен – помощен словесен и жестов речник.
 • Набор от обучителни ресурси по български език с резултати от апробирането им при онлайн учене от партньорските организации и специалисти и обратна връзка с оценка на приложимост, резултати, нови идеи и възможности за приспособяване на методите.
 • Методика за комплексна оценка на общата езиковата компетентност – езиков профил на ученика от гледна точка на двата езика, които ползва в общуването с оглед на изграждането на успешна стратегия за учене.
 • Набор от интерактивни материали за оценка на езиковите умения и затвърждаване на знанията.

Тук ще споделяме постигнатите резултати от работата си по проекта.

A1: Обзорен доклад на нуждите и добрите практики (свали pdf)

Всички образователни ресурси ще бъдат публикувани и на нашата онлайн платформа.

Можете да следите и нашите новини и страницата ни във Фейсбук.