Международна годишна конференция на Института за български език 2021

Международна годишна конференция на Института за български език 2021

На 14 и на 15 май по случай 79-ата годишнина от основаването си Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ се състоя на Международната годишна конференция на Института за български език при БАН.

Конференцията е престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света. Също и научните успехи на десетте секции на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове.

Тематиката на конференцията обхващаше следните основни направления:

  • Съвременен български език,
  • Българска лексикология и лексикография,
  • Терминология и терминография,
  • История на българския език,
  • Българска диалектология,
  • Българска етимология,
  • Българска ономастика,
  • Етнолингвистика,
  • Общо и съпоставително езикознание,
  • Компютърна лингвистика,

На конференцията д-р Славина Лозанова и д-р Ивелина Стоянова представиха своята научно-изследователска разработка на тема “Към ефективна оценка на езиковата и комуникативната компетентност при глухи деца в условията на двуезичие”. Представеното изследване е част от дейностите по проект „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“, изпълняван от Институт „Науки за глухите хора“ и финансиран от Фондация ,,Америка за България‘‘ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.

Изследването предлага анализ на съществуващите практики в обучението на деца със слухови нарушения с акцент върху методите за оценка на езиковата компетентност с оглед на компенсиране на затрудненията в ученето. Езиковата компетентност се разглежда в контекста на специфичната форма на бимодален билингвизъм при деца със слухови нарушения, при който се усвояват и използват словесен и жестов език. В тези условия се налага разработването на методология за комплексна оценка на езиковата компетентност и на двата езика, като се отчита нивото на владеене на всеки език. Оценката има ключово значение за формирането на индивидуален подход за обучение и терапия при децата със слухови нарушения. Публикацията е достъпна в Сборника с доклади от конференцията.

Настоящата разработка беше предшествана от “Обзорен доклад на нуждите и добрите практики – първа стъпка в създаването на методика за оценка на езиковата компетентност“, който оформя рамката на методиките за оценка на езиковата компетентност на български жестов език и на български език на учащи с увреден слух и за комплексна оценка на езиковата компетентност, по които екипът на проекта работи усилено в момента.