Обзор на нуждите и добрите практики – първа стъпка в създаването на методика за оценка на езиковата компетентност

study bg

Представяме накратко първия резултат от проекта „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“ (2020 – 2021), финансиран от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.

В обзора ще можете да намерите:

  • Основни постановки относно глухотата и бимодалния билингвизъм (със словесен и жестов език);
  • Същност на езиковото планиране и мястото на оценката на езиковата компетентност в процеса на планиране;
  • Основни методи и подходи за оценка на езиковата компетентност при чуващи и при глухи деца;
  • Преглед на над 20 методики за оценка на езиковата компетентност при деца от различни възрасти.

Обзорът има ключова роля за подбора на набор от методи и техники за оценка и е основата на разработваните специализирани методики за оценка на езиковите умения при глухи деца, които предстои да излязат скоро.

A1: Обзорен доклад на нуждите и добрите практики (свали pdf)