Кои са направленията за оценка на езиковата компетентност?

Кои са направленията за оценка на езиковата компетентност

В предишната статия представихме същността на оценката на езиковата компетентност и езиковите умения. Оценката на езиковата компетентност може да бъде в едно от следните направления:

Оценка на знания от различни езикови области

Лексикологията (знания за думите, образуването им), семантиката (значенията и семантичните отношения между думите), морфологията (изменението на думите в употребата), синтаксиса (правилата за съчетаване на думите в по-големи единици), фонетиката и фонология (звуковете и тяхното съчетаване, както и произнасянето им и представянето им в графична форма).

Оценка на езиковите функции (умения)

Умения за речева продукция/говор – монологична и диалогична реч, разбиране, четене, писане (по европейската езикова рамка), използване на езика за изразяване на мисли. чувства и постигане на определени комуникативни цели.

Оценка на когнитивно-интерактивни умения – езиковата способност като част от общите познавателни способности, оценявани в процеса на взаимодействие. Тези умения се оценяват с тестове за вербална и невербална интелигентност.

Невропсихологична оценка

Импресивна реч (декодиране на ниво фонематично осъзнаване, фонетичен анализ, думи – синоними, антоними, пароними), експресивна реч (кодиране на ниво изолирани артикулеми, фонеми, думи), писмени форми – четене (плавност на четене, скорост на четене, разбиране на прочетеното) и писане (графомоторни умения, писане под диктовка, свързана писмена реч) (Матанова, Тодорова, 2013).

Оценка на готовност за училище и за проследяване прогреса в учебния процес

Отчитане на периодизацията на усвояване на език: ранна детска възраст, ПУВ, НУВ – разговорна форма на езика, академичен език, съобразен с целите на обучението и потребностите на учениците (Martha French, 1999).

Процесът на оценяване

Трябва да е автентичен/естествен, да е отговаря на онтогенетичната и езикова периодизация, да е част от текущо преподаване, да включва ученици, учители, различни специалисти и родители, разработено така, че да носи достатъчно информация за подкрепа на учебния и училищния процес.

Съществуващите методи за оценка на езиковата компетентност не подпомагат учителите в планирането на учебния процес, не носят информация за спецификата на знанията, които притежават учениците, демонстрират пропуските, а не знанията им. Тестовете са еднакви и валидни за всички ученици, независимо от езика/ците, които използват и индивидуалния езиков профил. В обобщение, традиционните подходи на тестване осигуряват ограничена конструктивна обратна връзка за постиженията на учениците и още по-малко информация за ефективността на методите и средствата на преподаване.

Откъс из ,,Обзорен доклад на нуждите и добрите практики – първа стъпка в създаването на методика за оценка на езиковата компетентност‘‘ на д-р Славина Лозанова и д-р Ивелина Стоянова. Част от проекта „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“ (2020 – 2021), финансиран от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.