За нас

Институт „Науки за глухите хора“ е фондация, основана през февруари 2020 година. Нашата основна дейност е свързана с изследванията върху жестовия език, образованието за глухи деца, младежи и възрастни, както и осигуряването на експертиза в областта на науките, свързани с глухите хора.

Д-р Славина Лозанова

Д-р Славина Лозанова

Д-р Ивелина Стоянова

Д-р Ивелина Стоянова

Миглена Никифорова

Миглена Никифорова

Фондацията ще работи за осъществяване на следните цели:
1. Културна, просветна и научноизследователска дейност в областта на жестовия език, образованието на глухите деца, младежи и възрастни хора, социалната адаптация.
2. Изследователска, методическа и образователна дейност с участието на експерти от академичните среди и глухи хора.
3. Създаване, развитие и подпомагане на позитивни инициативи, свързани с образованието на глухите хора в различни възрастови групи – ранна детска възраст, предучилищна и училищна възраст, висше образование, обучение през целия живот.
4. Организиране и провеждане на специализирани курсове от областта на специалната педагогика, жестовия език и други, предназначени за специалисти, включително глухи.
5. Оказване на методическа и практическа подкрепа на държавните институции при вземането на управленски решения, касаещи българския жестов език и образованието на глухите деца и младежи.
6. Иницииране и/или оказване на подкрепа за благотворителни инициативи за финансово обезпечаване на образователни дейности или за подпомагане на студенти или дипломанти.
7. Да провежда независимо или в сътрудничество с други юридически и физически лица изследователска, анализаторска, прогностична и консултантска дейност в областта на образованието на глухите хора от различни възрастови групи.
8. Да подпомага приобщаването и адаптирането на глухите хора към общeствeния живот в България чрез образователни и информационни инициативи.