Онлайн учене при учениците със слухови нарушения (2020 – 2022)

project bg


ОНЛАЙН УЧЕНЕ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ СЪС СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ: Оценка на езиковата компетентност и стратегии за преодоляване на комуникативните затруднения

През декември 2020 година стартирахме проекта „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“, който е финансиран от Фондация „Америка за България“. Проектът ще се изпълнява в рамките на 12 месеца и има за цел да осигури индивидуален подход за адресиране на нуждите на учениците със слухови нарушения с оглед на онлайн ученето чрез разработване на:

 • система за оценка на езиковата компетентност, която е пряко свързана с ключовите езикови компетентности в програмата за обучение по български език, но насочена към глухите ученици. Оценката е комплексна и включва езиковата компетентност, необходима за успешно усвояване на съдържанието по различните учебни предмети;
 • модел за адаптиране на текстови и видео материали в унисон със съвременните тенденции за използване на мултимодален подход в обучението, особено в дигитална среда, който ще залегне в основните стратегии за онлайн учене с цел преодоляване на комуникативните дефицити;
 • стратегии и материали за онлайн учене за по-добра успеваемост: езикови ресурси в подкрепа на онлайн преподаване и учене и за самостоятелно учене – методически речник и приложен речник за подпомагане на езиковото обучение; видеоматериали, съчетаващи текстови и визуални форми на преподаване в зависимост от равнището на езиковата компетентност и целта на обучението; интерактивни материали – упражнения за придобиване на нови знания и затвърждаване на знанията, съчетаващи видео, мултимедийни и интерактивни компоненти.
Лого на Фондация „Америка за България“

Подкрепата по проект „Онлайн учене при ученици със слухови нарушения“ за Институт „Науки за глухите хора“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Институт „Науки за глухите хора“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. От Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие.
➥ За повече информация

Проектът се изпълнява от Институт „Науки за глухите хора“ с ръководители д-р Славина Лозанова и д-р Ивелина Стоянова.

Партньори:

Лого на Яника Лого на Академия „Анди и Ая“ Лого на Ардус Лого на Академия за деца СУ

Основни методически задачи:

 • Обзорен доклад на добрите практики в онлайн обучението и ученето на деца и ученици със слухови нарушения и описание на трудностите в процеса с описание на ефективните методи и стратегии в България и чужбина (държави от ЕС, Великобритания, САЩ и др.)
 • Методика за оценка на езикови умения на български език – методология и инструменти за оценка на равнището на езикова компетентност на български език.
 • Методика за оценка на езикови умения на жестов език – методология и инструменти за оценка на равнището на езикова компетентност на жестов език.
 • Методика за комплексна оценка на общата езиковата компетентност – езиков профил на ученика от гледна точка на двата езика, които ползва в общуването с оглед на изграждането на успешна стратегия за учене.
 • Набор от стратегии за онлайн учене и за разработване и/или адаптиране на материали за онлайн учене за развиване на езиковата компетентност – стратегии за онлайн учене с оценка на приложимостта им при дистанционно учене, принципи за разработване на материалите, методи за приложение на различни материали според езиковата компетентност.

Основни приложни задачи:

 • Набор от онлайн езикови ресурси: методически – оценка на езикови компоненти за целите на обучението за различни възрасти и приложен – помощен словесен и жестов речник.
 • Набор от обучителни ресурси по български език с резултати от апробирането им при онлайн учене от партньорските организации и специалисти и обратна връзка с оценка на приложимост, резултати, нови идеи и възможности за приспособяване на методите.
 • Методика за комплексна оценка на общата езиковата компетентност – езиков профил на ученика от гледна точка на двата езика, които ползва в общуването с оглед на изграждането на успешна стратегия за учене.
 • Набор от интерактивни материали за оценка на езиковите умения и затвърждаване на знанията.

Основни методически резултати:

A1: Обзорен доклад на нуждите и добрите практики (свали pdf)

A2: Методика за оценка на езикови умения на български език (свали pdf)

A3: Методика за оценка на езикови умения на български жестов език (свали pdf)

A4: Методика за комплексна оценка на общата езиковата компетентност – езиков профил на ученика (свали pdf)

A5: Набор от стратегии за онлайн учене и за разработване и/или адаптиране на материали за онлайн учене за развиване на езиковата компетентност (свали pdf)

Основни приложни резултати:

Б1.1: Чеклисти за оценка на езиковата компетентност на словесен и жестов език по нива – от 0 до 5+, които покриват възрастта от раждането до края на началната степен на образование. Чеклистите са достъпни в платформата на Института.

Б1.2: Помощен словесен и жестов речник към електронните книжки и видеоматериалите. Достъпен е в платформата на Институт „Науки за глухите хора“ като самостоятелен ресурс: Жестов речник за онлайн учене. Съдържа определение на думата на словесен език, жест за думата (ако е наличен), форми на думата, снимков материал (ако е наличен). Думите са разпределени в няколко различни тематични области: животни, части на тялото, цветове и др.

Б2.1: 20 електронни книжки с разработено съдържание и групирани в нива (от 2 до 5+) според нивото на езикова компетентност (достъпни са като част от разработени комплекти от материали в платформата на Института).

Б2.2: 20 видеокнижки върху електронните книжки, представящи съръжанието на словесен и на жестов език. Книжките представят страница с текст, озвучаване и адаптирано жестово представяне. Видеокнижките са достъпни директно в YouTube канала на Института, както и като част от разработените комплекти в платформата.

Б2.3: Допълнителни видеоматериали – въпроси и други, към електронните книжки и видеокнижките, представящи съръжанието на словесен и на жестов език. Също са достъпни директно в YouTube канала на Института, но не са публични, а се ползват като част от разработените комплекти в платформата, снабдени с указания за учителя / специалиста / родителя.

Б3.1: 20 интерактивни електронни книжки с помощни връзки към речника на словесен и жестов език. Разпространяват се като част от разработените комплекти в платформата.

Б3.2: Допълнителни образователни материали (под формата на презентации, игри, интерактивни задачи и електронни тестове). Разпространяват се като част от разработените комплекти в платформата.

На платформата са публикувани следните комплекти материали (книжка с прилежащи упражнения):

➥ Ниво 2 (4 броя)

 • Ани се облича сама
 • Кой какво прави (животни)
 • Балони
 • Яйцето

➥ Ниво 3 (5 броя)

 • Мими и Пепе
 • Къде е мама
 • Петелът и цветните боички
 • Цветна супа
 • Трите малки котета

➥ Ниво 4 (4 броя)

 • Мишката и моливът
 • Пчелата и слонът
 • Катя и Кити
 • Лисицата и мишлето

➥ Ниво 5 (3 броя)

 • Мира и Амира
 • Мляко от облак
 • Трябва да помисля

➥ Ниво 5+ (4 броя)

 • Защо сапунените балони са кръгли
 • Погледни и намери (в стихотворна форма)
 • Защо слъчногледите обичат слънцето
 • Черна дупка в моята галактика

Всички образователни ресурси са публикувани на нашата онлайн платформа.

Можете да следите и нашите новини и страницата ни във Фейсбук.

Екипът е взел участие с доклади и публикации:

 • Лозанова, Сл., Ив. Стоянова „Към ефективна оценка на езиковата и комуникативната компетентност при глухи деца в условията на двуезичие“. Международна годишна конференция на Института за български език, БАН (14-15 май 2021).

  Изследването предлага анализ на съществуващите практики в обучението на деца със слухови нарушения с акцент върху методите за оценка на езиковата компетентност с оглед на компенсиране на затрудненията в ученето. Езиковата компетентност се разглежда в контекста на специфичната форма на бимодален билингвизъм при деца със слухови нарушения, при който се усвояват и използват словесен и жестов език. В тези условия се налага разработването на методология за комплексна оценка на езиковата компетентност и на двата езика, като се отчита нивото на владеене на всеки език. Оценката има ключово значение за формирането на индивидуален подход за обучение и терапия при децата със слухови нарушения. Публикацията е достъпна в Сборника с доклади от конференцията.

 • Лозанова, Сл., Ив. Стоянова „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“. Международната конференция за речева и езикова терапия “Изграждане на мостове” на Panhellenic Association of Logopedists (28-30 май 2021).